Rozliczenie wyjazdu zagranicznego

Jesteś tutaj

Rozliczenie wyjazdu zagranicznego

  1. Rozliczenia kosztów podróży należy dokonać w terminie 14 dni od zakończenia podróży (Zarządzenie Rektora PB Nr 219 z dnia 11 października 2013 r.) wg wzoru (załącznik nr 7 i 8 do Zarządzenia Rektora PB NR 219/13). Do rozliczenia należy załączyć: rachunki za hotel, oryginał faktury za uczestnictwo, inne rachunki podlegające rozliczeniu. Przy wyjazdach do krajów, do których diety są wypłacane w walucie innej, niż waluta danego kraju, jeśli rachunek został wystawiony w walucie kraju pobytu, na rachunku musi być podana równowartość w walucie otrzymanej lub wymienialnej (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Rozliczenia należy dokonać w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej”).
  2. Po powrocie z wyjazdu zagranicznego wyjeżdżający składa pisemne sprawozdanie z wyjazdu i przekazuje je do BWM.
  3. Materiały konferencyjne /otrzymane w ramach Registration Fee / i inne wydawnictwa naukowe zakupione na koszt jednostki delegującej muszą być zarejestrowane w Bibliotece Głównej PB.