Warunki wyjazdu

Jesteś tutaj

Warunki wyjazdu

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej obsługuje wyjazdy zagraniczne pracowników PB zgodnie z Zarządzeniem Rektora PB nr 219/2013 (z wyłączeniem wyjazdów finansowanych ze środków przeznaczonych na działalność naukowo-badawczą  oraz wyjazdów w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE );
Wyjazdy za granicę mogą być realizowane w następujących celach:

 1. realizacja umów o współpracy naukowej z zagranicą,
 2. prowadzenia badań naukowych,
 3. podejmowania działalności dydaktycznej,
 4. szkoleniowych na:
  • odbycie części jednolitych studiów magisterskich lub uzupełniających studiów magisterskich albo wyższych studiów zawodowych,
  • studia doktoranckie,
  • studia podyplomowe,
  • staże naukowe i artystyczne oraz specjalizacje zawodowe,
  • kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
  • praktyki zawodowe,
 5. innych, np. udział w konferencjach naukowych, sympozjach, zjazdach, itp.

Na okres nieprzekraczający miesiąca przysługuje urlop szkoleniowy płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (Zarządzenie Rektora PB Nr 16 z 28 lutego 2011 dotyczące zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów PB za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych).

Na okres przekraczający miesiąc pracownik może uzyskać urlop szkoleniowy, na ogólnych warunkach udzielania urlopów lub urlop bezpłatny.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o wypłacanie świadczeń na rzecz pracownika lub pozostającej w kraju jego rodziny. Rektor może wyrazić zgodę i zawrzeć umowę o wypłacaniu ustalonych świadczeń na wniosek wyjeżdżającego zaopiniowany przez dyrektora instytutu i radę wydziału.

Pracownik starający się o wyjazd za granicę w celu realizacji konkretnych zadań winien uzyskać zgodę, odpowiednio do charakteru wyjazdu i źródła finansowania, dysponenta środków finansowych i dyrektora instytutu/kierownika katedry.