Studia ERASMUS+

Wyjazd na studia Erasmus+ krok po kroku:

W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy (tzw. "kapitał wyjazdowy") oddzielnie na każdym cyklu studiów, niezależnie od liczby okresów mobilności. Wcześniejszy udział w programie LLP Erasmus i Erasmus+ (wyjazdy zarówno do krajów programu jak i krajów parterskich) zostanie uwzględniony (pomniejszy "kapitał wyjazdowy") w przypadku wyjazdów w ramach tego samego cyklu studiów z programu Erasmus+. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące.

Osoba ubiegająca się o stypendium Erasmus+ na studia musi spełniać poniższe kryteria:

  • może wyjechać tylko do uczelni partnerskiej, z którą dany wydział ma podpisaną umowę dwustronną
  • być studentem na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera lub magistra PB
  • w momencie wyjazdu mieć zaliczone co najmniej dwa semestry studiów w PB
  • być studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
  • w trakcie wymiany nie może przebywać na urlopie na kierunku, z którego kierowana jest na wymianę
  • posiadać (w momencie ubiegania się o wyjazd zagraniczny) minimalną średnią ocen 3,2 z dwóch ostatnich semestrów lub jednego semestru w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia, a w przypadku studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia z dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia
  • znać język obcy na poziomie co najmniej B1 i mieć potwierdzony poziom egzaminem językowym organizowanym przez Biuro, ważnym certyfikatem lub innym dokumentem uprawniającym do zwolnienia z egzaminu
  • w momencie wyjazdu na studia może mieć dług kredytowy nie większy niż 6 pkt. ECTS z całego okresu studiów (wymagana jest pisemna zgoda koordynatora wydziałowego). W przypadku długu kredytowego przekraczającego 6 pkt. ECTS, student może wyjechać za granicę po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana swojego wydziału
  • w trakcie kwalifikowania nie może na niej ciążyć kara dyscyplinarna
  • nie może otrzymywać innego dofinansowania z funduszy UE na pokrycie identycznych kosztów