WARUNKI

 • student musi być oficjalnie zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w PB;
 • nie wymagamy potwierdzenia znajomości języków obcych;
 • praktyka powinna trwać 2 lub 3 miesiące;
 • praktyka musi być związana z kierunkiem studiów;
 • można ją odbyć jako praktykę obowiązkową (przed wyjazdem należy to uzgodnić z opiekunem praktyk na wydziale) lub nieobowiązkową (ale także zaliczoną do dorobku studenta - po powrocie należy skontaktować się z Dziekanatem swojego wydziału);
 • student sam zajmuje się poszukiwaniem pracodawcy, przykładowe oferty znajdują się poniżej;
 • przed wyjazdem na praktykę muszą zostać przygotowane następujące dokumenty FORMULARZE:

- Wniosek dla absolwentów/studentów - praktyka Erasmus+;

- Learning Agreement for Traineeships- before the mobility;

- Umowa finansowa (umowa dotycząca wyjazdu na praktykę, zawierana między Uczelnią, a studentem, mówiąca o zobowiązaniach obu stron).

 • zapisy prowadzone są do wyczerpania środków finansowych;
 • warunkiem przyznania stypendium jest dostarczenie przez studenta do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej wniosku- praktyki Erasmus;
 • następnym wymaganym dokumentem jest Learning Agreement for Traineeships- before the mobility z podpisem zainteresowanego, przyszłego pracodawcy oraz koordynatora wydziałowego;
 • Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej nie pośredniczy w poszukiwaniu miejsca ich odbywania;
 • oryginały podpisanych przez wszystkie strony dokumentów: Wniosek i Learning Agreement for Traineeships należy dostarczyć do BWM co najmniej miesiąc przed planowanym wyjazdem. Przed zebraniem podpisów wypełnione dokumenty proszę wysłać do wstępnego sprawdzenia: m.opacka@pb.edu.pl

Na praktykę można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non profit albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji lokalnej lub centralnej itp.).

Nie można odbyć praktyki Erasmusa w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji zarządzającej programami unijnymi.

Instytucjami, do których nie można wysłać studentów na praktykę są:

- instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje, których wykaz jest dostępny na stronie internetowej: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en;

- organizacje zarządzające programami UE, np. Narodowe Agencje Programu Erasmus+ (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego dofinansowania).

Praktyka w programie Erasmus+ może być realizowana przez studenta w innej niż wyżej wskazana organizacji międzynarodowej lub polskiej instytucji zlokalizowanej za granicą, która prowadzi działalność w kraju programu Erasmus+, do którego wyjeżdża stypendysta i która jest zarejestrowana jako podmiot prowadzący działalność zgodnie z regulacjami obowiązującymi w tym kraju. Zadania stawiane studentowi podczas praktyki i określone w „Porozumieniu o programie praktyki” (LA) muszą gwarantować pracę w środowisku międzynarodowym oraz rozwój kompetencji właściwych dla pracy w takim środowisku, w tym także kompetencji językowych.