UBEZPIECZENIE

Studenci wyjeżdżający w ramach Erasmus-a muszą zapoznać się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia z procedurą uzyskania ogólnego ubezpieczenia zdrowotnego, dzięki któremu będą mogli skorzystać z podstawowej opieki medycznej w krajach UE.

Obowiązkowe ubezpieczenie to Karta EKUZ, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pracy.

Ubezpieczenie dla absolwentów wyjeżdżających na praktykę

Zasady korzystania oraz warunki i okres utraty uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie EKUZ zawiera następująca informacja Narodowego Funduszu Zdrowia: INFORMACJA Z NFZ: w pkt. 8 napisano, że „prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studentów z tytułu zgłoszenia jako członek rodziny wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów oraz z chwilą ukończenia 26 roku życia.”

Dla każdego wyjazdu absolwenta niezbędne jest ustalenie, czy jako osoba indywidualna ma możliwość dalszego korzystania z ubezpieczenia na podstawie EKUZ i  przez jaki okres.  Warunkiem korzystania z EKUZ może być wykupienie dobrowolnego, indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Inną możliwością jest także wykupienie indywidualnej, komercyjnej polisy ubezpieczeniowej, dostosowanej do potrzeb danego absolwenta.

W odniesieniu do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – absolwenci korzystają z wykupionych indywidualne polis i/lub międzynarodowych kart studenckich (należy sprawdzić zakres i okres ważności NNW).

ZAŚWIADCZENIE DO NFZ

Proszę wypełnić ZAŚWIADCZENIE DO NFZ i przesłać do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej na adres: m.opacka@pb.edu.pl

Podpisane zaświadczenie można odebrać w dniu jego wysłania.