STYPENDIUM

W programie Erasmus+ są 2 rodzaje stypendiów:

A stypendium główne (wypłacane w EUR) 
B stypendium główne + dodatek socjalny (całość jest wypłacana w PLN z funduszu PO WER)

Prawo do otrzymywania dodatku socjalnego przy wyjeździe na praktyki przysługuje studentom pobierającym stypendium socjalne w PB w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, ze środków którego finansowany jest wyjazd na praktyki. Np. Student wyjeżdża na praktyki ze środków 2016/17. Dodatek socjalny otrzyma pod warunkiem pobierania stypendium socjalnego w PB w roku akademickim 2015/16.

Od roku 2016/17 studenci programu Erasmus+, uprawnieni do stypendium socjalnego w PB, będą otrzymywali dodatek do stypendium Erasmus+ w wysokości 847 PLN/mies. z Europejskiego Funduszu Społecznego z budżetu POWER.

Od roku 2016/17 możliwy jest jednokrotny wyjazd finansowany z tego budżetu. Kolejne mobilności będą finansowane pod warunkiem uzyskania zgody Narodowej Agencji.

Dziekanaty będą wypłacać stypendium socjalne, nasze Biuro stypendium główne na wyjazd + dodatek socjalny.
Nie potrzebujemy zaświadczenia z Dziekanatu o otrzymywaniu stypendium socjalnego. Dziekanaty wysyłają takie informacje bezpośrednio do naszego BIURA.
Zakwalifikowanie przez dziekanaty do pobierania stypendium socjalnego PB jest warunkiem otrzymania powyższego dodatku. Wyjazd studentów uprawnionych do otrzymywania dodatku socjalnego jest w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z budżetu PO WER. Stypendium główne i dodatek socjalny będą wypłacane w PLN na wskazane konto bankowe.

KRAJE

miesięczna stawka
(w euro)

miesięczna stawka
z dodatkiem socjalnym
(w złotych)

 

miesięczna stawka
dla studentów niepełnosprawnych
(w złotych)

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,
Lichtenstein, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania, Włochy

600

3015

2584

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Gracja,
Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg,
Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

550 2799 2369

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, 
Rumunia, Słowacja, Węgry, FYROM

450

2369

1938

 

Mobilność studentów niepełnosprawnych

Wyjazd studentów niepełnosprawnych również jest finansowany z budżetu PO WER (stypendium w PLN).

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabeli powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne.

PRZED WYJAZDEM NA PRAKTYKI:

  1. Wypełnij - DRUK PRZELEWU (tylko czerwone pola w tabelce!)
  2. Wypełniony druk przelewu prześlij na adres: m.opacka@pb.edu.pl

Cała kwota stypendium zostanie przelana na początku pobytu na praktykach.

Na naszej stronie dostępne są dwa rodzaje formularzy:

- druk przelewu dla osób, które będą finansowane z budżetu PO WER (dostaną stypendium w PLN)
- druk przelewu dla osób, które otrzymają stypendium w EUR

Trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem podanego konta.

Nie możemy sugerować jakie konto bankowe (walutowe czy złotówkowe) trzeba podać. W tym celu trzeba zapoznać się z ofertą banków.

Np. osoba, która będzie finansowana z budżetu PO WER wypełniając DRUK PRZELEWU PO WER może tam podać zarówno konto złotówkowe, jak i walutowe.