WYJAZD ABSOLWENTA

Kandydat musi zostać zrekrutowany na wyjazd w trakcie ostatniego roku studiów i musi zrealizować i ukończyć praktyki w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów (złożenia egzaminu dyplomowego). Okres mobilności absolwenta wlicza się do „kapitału wyjazdowego” przypisanego do danego cyklu studiów. W programie Erasmus+ student otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. To jest właśnie „kapitał wyjazdowy”. Wyjazd na praktykę trwa 2 lub 3 miesiące. Mobilności absolwentów nie mogą być finansowane z projektu PO WER.

1. student uzupełnia Wniosek dla absolwentów oraz LA (Learning Agreement for Traineeships- before the mobility) i przesyła je do m.opacka[at]pb.edu.pl w celu wstępnego sprawdzenia

2. student dostarcza do BWM oryginał LA i Wniosek (dokumenty z oryginalnymi podpisami wszystkich stron) przed terminem obrony

3. student/absolwent PB przesyła do BWM mailem wypełnione ZAŚWIADCZENIE DO NFZ- WYJAZD NA PRAKTYKĘ

4. student/absolwent PB odbiera z BWM podpisane ZAŚWIADCZENIE DO NFZ i udaje się do właściwego oddziału NFZ

5. student/absolwent PB dostarcza do BWM kopię karty EKUZ oraz potwierdzenie ubezpieczenia NNW i OC w pracy

6. student/absolwent PB przesyła do BWM mailem wypełniony DRUK PRZELEWU z danymi konta

7. student/absolwent PB podpisuje w BWM umowę finansową z PB (najpóźniej tydzień przed wyjazdem!)

8. student/absolwent wypełnia test językowy online przesłany z systemu OLS (jeśli zostanie mu przyznany)

9. absolwent PB wyjeżdża na praktykę (wyjazd po obronie!)