Wyjazdy nauczycieli

Jesteś tutaj

Wyjazdy nauczycieli

Wyjazdy nauczycieli w ramach programu ERASMUS+ KRAJE PARTNERSKIE (KA 107)

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 860 REKTORA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 19 września 2018r.

Wzory dokumentów, o których mowa w zarządzeniu dostępne są na stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej (BWM).

Przy kwalifikowaniu kandydatów na wyjazd Uczelnia bierze pod uwagę między innymi:

 • co najmniej pozytywny wynik z ostatniej oceny parametrycznej pracowników;
 • kompetencje językowe;
 • aktywną współpracę naukową lub inną z instytucją, do której planowany jest wyjazd;
 • rozpoczęte rozmowy (korespondencja e-mail) w sprawie realizacji programu nauczania oraz rozszerzenia współpracy;
 • szczegółowość przedstawionego programu nauczania podnoszącego kompetencje zawodowe;
 • prowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów zagranicznych w ostatnim zakończonym roku akademickim;
 • brak wcześniejszych wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+ (KA 103, KA 107);
 • zaangażowanie w realizację programu Erasmus+ , organizację w PB wydarzeń promujących zagraniczną mobilność wyjazdową studentów i pracowników, zadania związane ze współpracą międzynarodową lub obsługą studentów zagranicznych;
 • złożenie raportu (sprawozdania) z ostatniego wyjazdu;
 • przygotowanie do promowania różnych form kształcenia i współpracy z PB.

Zgłoszenia na dostępne miejsca przyjmowane są w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (pok. 1C) w terminach podanych w Zarządzeniu.

 

W zgłoszeniu należy przedłożyć następujące dokumenty:

- właściwy Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Zarządzenia - FORMULARZ_ZGŁOSZENIA_KA_107_STA)

- „Porozumienie o programie nauczania” (Staff Mobility for Teaching) podpisane przez koordynatora wydziałowego oraz dziekana.

Pracownicy, którzy uzyskają zgodę na wyjazd, zostaną powiadomieni przez BWM.

Przed wyjazdem:

 1. Po uzyskaniu zgody na realizacje mobilności w ramach programu Erasmus+ nauczyciel kontaktuje się z uczelnią partnerską i przesyła skan wypełnionego formularza Staff Mobility for Teaching, podpisany przez PB, z prośbą o akceptację.
 2. Najpóźniej 45 dni przed planowanym wyjazdem proszę dostarczyć do BWM Staff Mobility for Teaching  zaakceptowany przez uczelnię partnerską oraz Polecenie wyjazdu podpisane przez bezpośredniego przełożonego, koordynatora wydziałowego oraz dziekana. Należy także przesłać lub dostarczyć do BWM Ankietę osobową.
 3. Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą zgody na wyjazd w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 4. Po uzyskaniu zgody na wyjazd można przystąpić do przygotowań związanych z wyjazdem m.in. uzyskaniem wizy i zakupem biletów. Proszę pamiętać, aby uzyskać zaproszenie wystawione przez Uczelnię Przyjmującą potrzebne do aplikowania o wizę (jeśli wiza jest wymagana przed wyjazdem, a nie np. możliwa do uzyskania na granicy). W przypadku niektórych krajów okres 30 dniowy może być niewystarczający ze względu na procedury.
 5. Pracownik wyjeżdżający sam dopełni wszelkich formalności związanych z uzyskaniem wizy oraz poniesie koszty z tym związane.
 6. Pracownik wyjeżdżający sam dokonuje rezerwacji biletu lotniczego oraz ponosi jego koszt (uzyskuje ryczałt na koszty podróży na 7 dni przed wyjazdem).
 7. BWM przygotowuje umową finansową zawieraną pomiędzy nauczycielem i PB.
 8. BWM na 7 dni przed wyjazdem informuje nauczyciela o odbiorze:

          - umowy finansowej
          - stypendium
          - karty ubezpieczeniowej

Po powrocie:

 1. Nauczyciel składa do BWM w terminie 7 dni od dnia powrotu:

-  Confirmation letter tj. z dokument poświadczający czas pobytu wraz z liczbą godzin przeprowadzonych zajęć, przygotowany przez Uczelnię Przyjmująca. Okres pobytu potwierdzonego przez Uczelnię Przyjmującą musi być taki sam jak okres pobytu podany w Staff Mobility for Teaching oraz w umowie finansowej (tj. 5 dni)
- Sprawozdanie z realizacji programu pobytu – w formie ankiety (z konkretnymi informacjami, wnioskami i propozycjami).

- Materiały informacyjne o uczelni przyjmującej, propozycje współpracy itp.

 1. Nauczyciel wypełnia indywidualny raport on-line EU survey  (Erasmus+ participant report) najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania ( e-mail wysłany z serwera Komisji Europejskiej.

ZARZĄDZENIE REKTORA PB

Lista dostępnych miejsc